Свържи се с нас

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между доставчика Сдружение “За Вас“, титуляр на сайта www.kapanabrands.bg  (наричан по-долу за краткост „онлайн порталът“) и неговите ползватели (Вие, нашите Клиенти). С подаване на поръчка в онлайн магазина Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. Общите условия са съобразени с изискванията на приложимото българско законодателство, включително със съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за електронна търговия (ЗЕТ).

Моля да имате предивд, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор от разстояние за покупка на продукти от онлайн портала или докато не са изплатени всички дължими суми към Сдружение “За Вас“.

По смисъла на настоящите Общи условия Сдружение “За Вас“, опериращо онлайн под домейн www.kapanabrands.bg е сдружение, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115822270, със седалище и адрес на управление в Република България, област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, бул.”Цар Борис III – Обединител” №19. Търговски адрес: гр. Пловдив, ул. „Жан Жорес“ №35

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Сдружение “За Вас“
 2. Онлайн портал: kapanabrands.bg
 3. Седалище и адрес на управление: България, област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив 4000, бул.”Цар Борис III – Обединител” №19. Адрес за упражняване на дейността: България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. „Жан Жорес“ №35
 4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Жан Жорес“ №35, Email: info@kapanabrands.bg; мобилен: + 359 887 834 339, + 359 988 782 482
 5. Вписване в публични регистри: Агенция по вписванията – ЕИК 115822270
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

ДЕФИНИЦИИ

„КАПАНА БРАНДС“, „ОНЛАЙН ПОРТАЛЪТ“, „СДРУЖЕНИЕТО“,  „ДОСТАВЧИК“- означава Сдружение “За Вас“
„ЗЗП“ – означава Закон за защита на потребителите.
„ЗЗЛД“ – означава Закон за защита на личните данни.
„ЗПУ“ – означава Закон за пощенските услуги.
„САЙТ“ – означава уебсайта, находящ се на www.kapanabrands.bg
„ОНЛАЙН МАГАЗИН“ или „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ – означава виртуалният магазин, находящ се на www.kapanabrands.bg/shop/, предоставящ възможността за закупуване на продукти и произведения на изкуството през Интернет.
„ПОЛЗВАТЕЛ“ – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
„ПРОДАВАЧ“ – означава интернет сайтът, който служи за виртуална платформа за продажба на продукти  и произведения на изкуството. Продавачът е лицето, с което клиентът сключва договор от разстояние за конкретен продукт от електронния магазин.
„КУПУВАЧ“ – означава дееспоспобно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в онлайн магазина продукти.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия сайт договор за покупко-продажба на продукти от онлайн магазина между Продавач и Купувач.
„ПОТРЕБИТЕЛ“ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
„ЛИЧНИ ДАННИ“ – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия.

УСЛУГИ

Общо описание на услугите и предлагани продукти
Онлайн порталът КапанаБрандс.бг публикува информация и статии, предлага и продава продукти и произведения на изкуството, чрез своя уебсайт и онлайн магазин под домейн www.kapanabrands.bg. През уебсайта Капана Брандс предлага на клиентите си оферти за покупка от онлайн магазина чрез извършване на електронна поръчка, заплащане на съответната цена по избран от ползвателя начин и доставка до посочен от клиента адрес. Офертите са подредени по различни показатели, съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.
В онлайн магазина Капана Брандс представя разнороден вид продукти, доставени предимно от марките участници в проекта. Капана Брандс гарантира за техния произход, автентичност и авторство.
Всеки продукт е подробно описан в онлайн магазина с различни реквизити.

Условия за покупка на продукти от онлайн галерията
Ползвателят на сайта може да пазарува като „гост“. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване, клиентът следва да попълни електронна форма преди да финализира поръчката.

Във връзка с попълването на електронната форма:

 • Процедурата е доброволна и безплатна;
 • Задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*)
 • Ползвателят е длъжен да предостави пълни, верни и актуални данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора;
 • Клиентът декларира, че е пълнолетен и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки.

Доставчикът потвърждава извършената регистрация като изпраща уведомление на посочения от ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и иформация за активиране на регистрация ако е направена такава. Клиентът има право  по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от онлайн порталът поръчка, която все още не е получена на заявения от клиента адрес.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявление помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиентите на сайта, са извършени от лицата съгласно данните, посочени в електронната форма при заявка на поръчката.

Заявка за покупка. Сключване на договор от разстояние
Продуктите, които ползвателят има намерение да закупи следва да бъдат добавени от него в неговата „количка“ чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и кликване върху бутона „купи“. Клиентът може да прегледа продуктите си като натисне бутон „количка“ в малкия прозорец, който се появява в най-горния десен ъгъл на сайта. Заявката за покупка се появява при кликване на секцията „количка“ горе вдясно на онлйан портала.

В заявката автоматично се описва видът, количеството и точната крайна цена на продуктите, съобразно съдържанието на „количката“ на клиента, което той е въвел по-рано.

Заявката за поръчка на продукт се счита за направена с попълване на съответната електронна форма, коята включва следните данни за клиента:

 • данни за получателя (две имена, валиден имейл адрес, адрес за фактуриране, телефон);
 • място на доставката;
 • метод на доставка;
 • Начин на плащане – наложен платеж с плащане в брой при доставка.

Заявката се счита за подадена след натискане на бутона „прочетох и проемам общите условия“ и кликване на бутон „поръчване“. Завършването на поръчката има правно обвързваща сила и представлява волеизявление за сключване на договор между ползвателят на сайта и Сдружение “За Вас“ съгласно условията, посочени в заявката. Клиентът заявява своето изрично съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от онлайн портала, за предоставяване на информация и потвърждение на сключения договор от разстояние.

При успешно направена поръчка, ползвателят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес с включени всички данни за заявката (поръчани продукти, номер на поръчката, цена, адрес за доставка). Потвърждение по телефон се извършва при първа поръчка или при необходимост от допълнителна информация или уточнение съгласно поръчката. В случай, че поръчаният продукт не е в наличност, онлайн порталът уведомява клиента. Ако последният не се съгласи поръчката да се отнесе за друг продукт, поръчката се анулира, договорът между страните се прекратява като онлайн порталът възстановява авансово заплатените суми от клиента ако има такива.

Цена
Цените са посочени в български лева BGN.

В случай, че доставката следва да се извърши в страната, цената на съответния продукт е крайна, без включени разходи за доставка и услуга „наложен платеж“ до заявения от ползвателя адрес в потвърдената поръчка.

Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като онлйан порталът си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Онлайн порталът се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на технически грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчания продукт, Сдружение “За Вас“ ще информира Ползвателя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. Ако онлайн порталът не е в състояние да се свърже с клиента, то ще третира поръчката като отменена. Ако поръчката е анулирана и Ползвателят вече е платил поръчаната стока, ще му бъде възстановена цялата заплатена сума.

Начини на плащане
При попълване на заявката за поръчка на продукт, ползвателят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

 • Чрез наложен платеж – Клиентът заплаща стойността на поръчката на куриера в брой, в момента на доставка на поръчания продукт. Тази опция е валидна само за доставки на територията на Република България и за суми до 10 000 (десет хиляди) лева съгласно Закона за плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г.

С приемането на настоящите Общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „наложен платеж“ да заплаща на Сдружение “За Вас“  авансово, в пълен размер, продажната цена на всеки поръчан продукт и цената за доставка, ако това е приложимо (за доставка извън територията на Република България).

Сдружение “За Вас“ няма достъп до информация за дебитните или кредитните карти на клиентите си и не пази такава информация. Доставчикът не носи отговорност за допълнителни такси, комисионни и други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод извършване на транзакция. Ако плащате чрез конвертиране от друга валута, всички разходи, свързани с конвертирането на валутите са за Ваша сметка.

Доставка
Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина продукти, клиентите трябва да имат предвид, че се доставят единствено продукти съгласно поръчки, заявени от съответния ползвател и потвърдени от онлайн портала. Онлайн порталът се задължава да достави поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на ползвателя. Доставчикът ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Получаването на продукта става само след подписване на документ от страна на клиента, удостоверяващ приемо-предаването и точното изпълнение на поръчката. Ползвателят има право да отвори пратката в присъствието на куриера и ако забележи увреждане на продукта/ите вследствие на транспортирането, трябва да опише тези обстоятелства в протокол от представителя на куриерската фирма. В случай, че щетите не са регистрирани в писмен вид, Сдружението няма да може да признае евентуална рекламация.

Ако клиентът не се свърже с куриера в посочените по-долу срокове, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Сдружението задържа всички заплатени от ползвателя суми. Това се отнася и за случаите, в които получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Ползвателят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на Сдружение “За Вас“.

Доставки на територията на Република България
Доставките на територията на Република България са безплатни за клиентите и се извършват чрез куриер – Еконт Експрес, с електронен адрес http://www.econt.com/. Географската територия на страната изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Срокът за доставка на територията на Република България е до 7 (седем) работни дни от деня на потвърждаване на съответната поръчка.  В този срок поръчката се обработва, поръчаният продукт се предава на куриер и се доставя до клиента.

Поръчаният продукт се доставя на адреса на получателя, посочени от клиента в заявката. При затруднение или невъзможност за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

 • за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката и връзката му с получателя;
 • за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността на лицето, получило пратката.

В случай, че клиентът не може да бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката съгласно работния си график, лицето, извършващо доставката оставя известие, в което се посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в рамките на 3 (три) работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

Рекламация
Клиентите имат право да предявят рекламации до онлайн магазина, когато закупеният продукт не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в следното:

– Изпратен е погрешен продукт, различен от поръчания;
– Нарушена цялост на продукта и/или повреда на продукта при транспортирането.

При закупуване на картина рамките на картините не са предмет на договора за покупка и не представляват част от закупената картина, а са допълнение и затова онлайн магазина не носи отговорност за транспортни или други дефекти на рамката.

Рекламацията следва да се предяви в срок до 7 (седем) дни от датата на доставка на продукта/ите.

При основателна рекламация онлайн порталът възстановява стойността на продукта/ите – предмет на рекламацията (в т.ч. разходите за доставка), само ако клиентът е върнал продукта/ите ведно с всички съпътстващи документи на адреса за кореспонденция на онлайн порталът. Продуктът/ите трябва да бъдат върнати в запазен, ненарушен търговски вид, неизползвалеани, оригинално опаковани, без повреди, причинени от неправилна употреба и без увреждания, с изключения на случаите на повреди при транспортирането.

Преминаване на риска
Рискът от загуба или повреда на продукта преминава от Доставчика върху Ползвателя/Получателя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от куриера, приеме пратката.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в онлайн магазина, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 1997относно защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

Право на отказ от договор от разстояние
Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без неустойки и без да посочва причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчаните продукти.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (ако такива са заплатени) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Сумата ще бъде възстановена единствено по банков път, а не с наложен платеж. Затова е нужно да ни изпратите  банкова сметка, титуляр на сметката и името на продуктите. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на продуктите обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно продуктите, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.).

До момента на предаване на връщания продукт рискът от погиването или повреждането на продуктите се носи от Потребителя. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупения/те продукт/и в ненарушен вид и със запазена цялост.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
Сдружението гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация. Сдружение “За Вас“ е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни. Доставчикът защитава личните данни на клиентите, станали известни при регистрация на ползвател или попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. Събираната лична информация за клиента се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на произведения на изкуството/каталози или ваучери и за маркетингови цели и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги (в това число за установяване на контакт с клиента и за извършване на доставка на закупените продукти посредством оператори на пощенски услуги /куриерски фирми/), за счетоводни цели, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Цялата информация, публикувана в сайта, в това число изображения, снимки, лого, описания на продукти и произведения на изкуството, текстове и/или мултимедийно съдържание, са авторски материали и са собственост на Сдружението ако не е упоменат изрично източникът  и авторско-правният им носител. Ползвателите нямат право (освен за лични, нетърговски цели) да копират, разпространяват, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин да използват съдържанието на сайта без изричното предварително съгласие на онлайн портала и без да се цитира източникът със споделен линк към сайта. Ползвателите нямат право да използват сайта по начин, чрез който се нарушава действащ местен или международен закон и правата на трети лица, както и за разпространение на материали, които съдържат вируси.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
С оглед ползването на услугите на онлайн магазина, ползвателите следва да имат предвид, че Сдружението не носи отговорност:

 • за разлика в цветовете и във визуализацията на снимков материал на статии, продукти и произведенията на изкуството, произтичащи от различна калибровка на мониторите и други технически или каквито и да е било причини;
 • за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на продукти от електронния магазин в случай, че ползвателят е предоставил неверни, непълни, неактуални или неточни данни;
 • за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчан от уеб сайта продукт в случай, че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка с продукта, заявен за закупуване чрез картата;
 • за сигурността на личните данни, предоставени чрез сайта, в случай на неоторизиран достъп (хакерски атаки);
 • за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез линкове, публикувани на сайта;
 • пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на онлайн портала и електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост;
 • за неизпълнение на задълженията по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на онлайн портала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Публикуване на ревюта за продукти, посочени на сайта и коментари
Сдружението си запазва правото да не публикува ревюта за продукти и/или коментари, които съдържат нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание или съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта/коментари, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на трети лица.

Бюлетин (Newsletter)
В момента, в който Клиентът се регистрира на сайта или попълни заявката за покупка, той дава съгласието си за получаване на бюлетин, с който ще бъде информиран за предстоящи събития, нови продукти или намаления на уеб сайта. Ползвателят може да се откаже по всяко време от получаването на бюлетина, като изрази това желание на имейла на онлайн портала. Отказът от получаване на бюлетина не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на договор от разстояние.

Приложимо право
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия ще бъдат решавани чрез споразумение между страните или ако това е невъзможно, ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния компетентен съд в Република България.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби.

Промяна на Общите условия
Онлайн порталът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на сайта и имат действие занапред – тоест не засягат поръчките, потвърдени преди този момент.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 20.01.2018 г.